PACK PLAST

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pack Plast z siedzibą przy 
ul. Siennicka 46, 04-393 Warszawa, reprezentowany przez Michała Bulasińskiego, adres e-mail: biuro@packlast.pl, tel. 228703090.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. działań związanych z realizacją umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy,
b. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
c. prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji (księgi rachunkowe i dokumentacja podatkowa),
d. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Pack Plast, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora.
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b,c,f – Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest:                                                                                             
– egzekwowanie praw wobec warunków ujętych w umowie, zawartej przez Administratora z określonym podmiotem,
– zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Pack Plast.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
– (2a) okres niezbędny do zrealizowania umowy (realizacja usługi),
– (2b) okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, 
– (2c) okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa,
– (2d) okres 1 roku.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio do Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi lub wystawienia faktury. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorom: wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych umów z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego Administratora Danych. W celu realizacji jednego ze swoich praw istnieje możliwość kontaktu z Administratorem poprzez skorzystanie z podanego wyżej adresu mailowego.
7. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poddawane profilowaniu.  
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

Data wprowadzenia klauzuli informacyjnej: 7.03.2019

KONTAKT

www.packplast.pl

biuro@packplast.pl

+48 663 285 144

Siedziba: Pack Plast ul. Lebiodowa 17Y, 04-674 Warszawa

Zakład Produkcyjny: Kazimierów ul. Zastawie 12, 05-074

Polska

NIP:1180199095      Regon:015200492      BDO:000449642

CONTACT

www.packplast.pl

biuro@packplast.pl

+48 663 285 144

Office: Pack Plast ul. Lebiodowa 17Y, 04-674 Warszawa

Production: Kazimierów ul. Zastawie 12, 05-074

Poland

NIP:1180199095      Regon:015200492      BDO:000449642